Villkor för mytel-abonnemang

 

Gäller fr.o.m. 2022-01-01.

Särskilda villkor för mobilabonnemang

1. Allmänt

1.1 Avtalet mellan Mytel och dig angående tjänsten mobilabonnemang (”Avtalet”) består utöver dessa Särskilda villkor även av Mytels allmänna villkor, eventuella beställningsvillkor liksom vid var tid gällande prislista.

1.2 De definitioner av ord och begrepp som används i allmänna villkoren ska tillämpas även i dessa Särskilda villkor.

2. Tjänsten

2.1 Tjänsten gör att du kan ringa och ta emot samtal och/eller sända och ta emot data via en mobiltelefon.

2.2 Mobilnätet som används för tjänsten har varierande täckning över landet. Mytel kan därför inte garantera att täckning finns vid varje tillfälle på varje enskild plats. Täckningskartor för vägledning finns på Mytels hemsida

2.3 Mytel tilldelar dig ett SIM-kort med nummer och säkerhetskoder.

2.4 Vad gäller mobiltelefoni har du möjlighet att använda tjänsten för nödsamtal och lokalisering inom Sverige (även om SIM-kortet saknas eller inte fungerar) under förutsättning att du använder en fungerande mobiltelefon och att det finns mobilnätstäckning där du befinner dig. Möjligheten till nödsamtal och lokalisering kan dock vara begränsad eller förhindrad på grund av omständighet utanför Mytels kontroll. Mytel ansvarar inte heller för att nödsamtal och lokalisering fungerar utomlands eller via tredjepartsapplikation (t.ex. mobil VoIP).

2.5 Tjänstens lägsta kvalitet kan påverkas av faktorer såsom väder, topografi, användning inomhus, avstånd till basstation och liknande, begränsningar genom tekniska åtgärder av vissa tillämpningar eller tjänster som tillhandahålls av någon annan än Mytel, att du använder flera tjänster från Mytel samtidigt eller att det finns flera samtidiga användare i samma område.

3. Leverans av tjänsten

Eftersom avtalet har ingåtts på distans levereras tjänsten normalt inom en vecka från beställningstillfället. Vid din begäran om portering av nummer från annan operatör till Mytel, ska Mytel tillhandahålla tjänsten senast en arbetsdag efter att överlämnande av numret har skett till Mytel. Du är dock medveten om att sådan portering inte alltid är möjlig att genomföra, bl a pga kvarvarande bindningstid hos den andra operatören.

4. SIM-kort

4.1 SIM-kort och koder ska förvaras på ett betryggande sätt så att obehöriga inte kan ta del av dem. Mytel ska omedelbart meddelas om det kan misstänkas att obehörig fått kännedom om kod, så att SIM-kortet kan spärras.

4.2 Ingrepp i SIM-kort eller försök därtill är inte tillåtet.

4.3 Om du förlorar ditt SIM-kort eller orsakar att det blir obrukbart tillhandahåller Mytel på begäran ett nytt SIM-kort, under förutsättning att du inte brutit mot avtalet. Mytel tillhandahåller ett nytt SIM-kort utan extra kostnad.

Du har inte rätt till annan ersättning från Mytel på grund av att SIM-kort varit obrukbart.

4.4 För att skydda såväl dig som Mytel har Mytel rätt att spärra SIM-kort om Mytel har skäl att misstänka att SIM-kort används av obehörig. SIM-kort aktiveras så snart du bekräftat att några oegentligheter inte föreligger.

4.5 Du har inte rätt till nedsättning av avgift för den tid SIM-kort varit spärrat eller obrukbart.

4.6 Om SIM-kort förloras ska du omedelbart meddela Mytel härom och begära att SIM-kortet spärras. Du ansvarar för och ska erlägga ersättning för all (egen och annans) användning av tjänsten fram till dess att din begäran om spärr av SIM-kortet har mottagits av Mytel. Mytel ansvarar för de eventuella kostnader för obehörigt användande som uppstår efter den tidpunkt som Mytel mottar begäran om att spärra SIM-kortet, förutsatt att du inte agerat uppsåtligt eller grovt vårdslöst.

5. Användning av terminaler

5.1 SIM-kort får endast användas i interimsgodkända eller typgodkända terminaler.

5.2 Mytel frånsäger sig ansvar för skada som beror på terminal då Mytel inte tillhandahåller terminaler.

5.3 Mytel har rätt att avvisa anrop från terminaler eller tjänster/SIM-kort som medför störningar i Biztelcos (eller i Biztelcos underleverantörs) nät.

6. Ansvar för information, m.m.

Mytel ansvarar inte på något sätt för den information som passerar till eller från Internet via Mytel. Mytel ansvarar inte heller för material och information som du eller annan person kommunicerar, publicerar eller lagrar via eller på Mytels hemsida. Du är således ensamt ansvarig för korrespondens, inlägg i diskussionsforum, sociala medier och andra aktiviteter på internet i vilka du deltar. Med information avses i dessa Särskilda villkor såväl ljud, bild, text, data och video som länkar till annan Internetsida. Mytel ansvarar inte heller för innehållet i samtal eller meddelanden (t.ex. sms och mms) som du genomför via tjänsten.

7. Ersättning vid fel eller avbrott i tjänst

Om tjänsten drabbas av fel eller driftsavbrott som medför att du inte kan använda tjänsten, har du rätt till avdrag i förhållande till felets eller avbrottets varaktighet, räknat i hela dygn från den tidpunkt som felet eller avbrottet anmäldes till Mytel. Har felet eller avbrottet varat minst:

– fem (5) dygn i följd görs avdrag motsvarande tjugofem (25) procent av den fasta avgiften för en (1) månad;

– tio (10) dygn i följd görs avdrag motsvarande femtio (50) procent av den fasta avgiften för en (1) månad;

– femton (15) dygn i följd görs avdrag motsvarande hundra (100) procent av den fasta avgiften för en (1) månad.

8. Ersättning och betalning

8.1 För användandet av tjänsten i utländska operatörers mobilnät debiteras du enligt Mytels taxa för respektive nät. Det åligger dig att själv säkerställa att du använder nationella mobilnät när du befinner dig i Sverige

8.2 Vid tjänst som innebär att minutavgiften är 0 kronor för nationella samtal till fasta och/eller mobila användare eller annan kategori av användare som anges av Mytel, gäller avgiftsbefrielsen inte samtal såsom t.ex. betalsamtal, mediasamtal, samtal till nummerupplysning, telefonkortstjänster tillhandahållna av annan part eller andra liknande tjänster.

8.3 Mytel tillhandahåller per idag endast betalning via faktura. För fakturabetalning krävs godkänd kreditkontroll. Samtliga transaktioner skickas av säkerhetsskäl via SSL (Secure Sockets Layer) och är krypterade. Mytel samarbetar endast med betaltjänstleverantörer som är certifierade enligt säkerhetskravet PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard). Du är ansvarig för att de uppgifter som du lämnar är korrekta. Du åtar dig också att följa de instruktioner som Mytel vid var tid lämnar.

8.4 Debitering sker normalt under första veckan i varje kalendermånad. Vid faktura ska betalning vara betalningsleverantören tillhanda senast på fakturans förfallodag. Du ansvarar för att det finns tillräckligt med pengar för att betalning via bankkonto ska kunna genomföras.

I väntan på att betalning inkommit eller att faktura skickats är betal- och utlandstjänster stoppade på abonnemanget. Om du köpt extratjänster såsom extra mobilsurf, utlandssamtal eller liknande debiteras dessa i efterskott. Kostnader för användning av tjänsten utomlands kan debiteras senare än din utlandsvistelse då det ibland finns fördröjningar för sådana transaktioner.

Allmänna villkor

Följande allmänna villkor gäller mellan Biztelco Sverige AB, organisationsnummer 559081-5253 verksamt genom varumärket Mytel (”Mytel”) och fysisk person som abonnerar på en eller flera av Mytels tjänster för privatpersoner (”du/dig/ditt/dina”).

1. Allmänt

1.1 Avtalet (”Avtalet”) består av (i) de eventuella specifika villkor för tjänsten avseende priser och annat som Mytel levererar till dig i samband med att du gör beställningen (se definition nedan) (”Beställningsvillkor”), (ii) de särskilda villkor som gäller för beställda tjänster (”Särskilda villkor”), (iii) dessa allmänna villkor, liksom (iv) vid var tid gällande prislista. Vid eventuella motstridigheter i avtalshandlingarna har de företräde i följande ordning: 1. Beställningsvillkor, 2. Särskilda villkor, 3. Allmänna villkor, 4. vid var tid gällande prislista. Information om Mytels behandling av dina användaruppgifter finns i vår integritetspolicy på hemsidan (www.mytel.se).

1.2 Vad gäller betaltjänster gäller Mytels Särskilda villkor för betaltjänster. Oavsett vad som anges i dessa Allmänna villkor eller nämnda Särskilda villkor har Mytel ingen som helst skyldighet att tillhandahålla betaltjänster till dig om Mytel inte längre tillhandahåller betaltjänster på den svenska marknaden eller om Mytel inte längre har tillstånd att tillhandahålla betaltjänster.

1.3 Avtalet ska anses ha ingåtts då du har beställt tjänsten (”Beställningen”), genom att fylla i ett beställningsformulär på Mytels hemsida.

1.4 Vid var tid gällande Allmänna och Särskilda villkor samt prislistor finns på Mytels hemsida.

1.5 Du är medveten om och accepterar att användning av vissa tredjepartstjänster, t.ex. sådana som omfattar nedladdning av programvara, förutsätter att du accepterar särskilda användarvillkor genom separat avtal med Mytels samarbetspartner.

1.6 Om du använder tjänst för att köpa varor eller tjänster från annat företag än Mytel regleras sådana köp inte av Avtalet. Vid sådana köp ska du vid eventuella frågor vända dig till det säljande företaget. Om det säljande företaget debiterar dig genom betalning från Mytel och Mytel därvid är kreditgivare enligt konsumentkreditlagen (2010:1846) har du dock rätt att mot Mytel göra samma invändningar rörande din betalningsskyldighet som du kan göra mot det säljande företaget.

2. Ångerrätt

2.1 Du har rätt att frånträda Avtalet inom fjorton (14) dagar från den dag du mottagit SIM-kortet genom att meddela Mytel via www.mytel.se/anger. På Konsumentverkets hemsida finns även en standardblankett för ånger. Mytel kommer att skicka en bekräftelse om att meddelandet mottagits.

2.2 Om du vill utöva din ångerrätt måste du återsända SIM-kortet senast fjorton (14) dagar efter ditt meddelande om ånger. Returfrakten betalar du själv varför du inte kan skicka tillbaka varan till Mytel via efterkrav eller postförskott. Vid ånger kommer du få tillbaka det du betalat utan onödigt dröjsmål så snart Mytel har fått tillbaka SIM-kortet eller du har sänt in ett bevis på att SIM-kortet återsänts. Mytel använder samma betalningsmedel för återbetalningen som du använt för betalningen.

2.3 Vid ånger måste du ersätta Mytel för

(a) eventuella leveranskostnader utöver kostnader för standardleverans,

(b) värdeminskning  för en produkt (t.ex. SIM-kortet) om du använt den i större omfattning än som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion, och

(c) sådan del av tjänsten som utförts innan du ångrade dig.

2.4 Genom ingåendet av avtalet samtycker du till att tjänsten kan börja utföras under ångerfristen och att ångerrätten inte gäller om tjänsten har fullgjorts.  Du samtycker även till att ångerrätten går förlorad om du brutit förseglingen på en produkt; om köpet avser en förseglad ljud- eller bildupptagning eller ett förseglat datorprogram (vilket även omfattar t.ex. applikationer och operativsystem i mobila terminaler) och förseglingen har brutits; eller om köpet avser digitalt innehåll som levereras på något annat sätt än på ett fysiskt medium. Om produkten ska returneras till Mytel så kommer en administrativ avgift om 250kr att tas ut för att återföra produkten i lager. Tänk på att packa produkten väl så att inte produktens förpackning eller produkten i sig kan bli skadade under transporten.

3. Förutsättningar för Avtalet

Mytel förbehåller sig rätten att i samband med eller efter att avtalet har ingåtts göra en kontroll av dig som användare för att avgöra att du är ansvarig för din egen ekonomi, d.v.s. inte är omyndigförklarad, att du är 18 år eller över och att du har ett svenskt personnummer. Om det vid denna kontroll framkommer att du inte uppfyller något av kraven eller att det finns starka skäl att anta att du inte kommer att iaktta villkoren i avtalet har Mytel rätt att inom skälig tid från det att avtalet ingicks säga upp avtalet med omedelbar verkan. Om Mytel säger upp avtalet enligt denna punkt är du inte skyldig att erlägga eventuell månadsavgift för tjänsten.

4. Leverans av tjänst

Tjänsten anses levererad från och med beställningstillfället oavsett när användare väljer att själv börja använda tjänsten (t. ex genom inportering av nummer eller vid första användning av tjänsten). Leveranstiden för tjänsten anges i Beställningsvillkoren eller i de Särskilda villkoren.

5. Användning av utrustning m.m.

När du använder tjänsten som kräver att utrustning ansluts till Biztelcos (eller Biztelcos underleverantörs) tjänst, får du endast använda sådan utrustning som är anvisad eller godkänd av Mytel och som i övrigt uppfyller de krav som gällande lagstiftning föreskriver från tid till annan. Utrustning som stör tele- och/eller datatrafik ska omedelbart kopplas ur. Mytel ska vid begäran ges möjlighet att undersöka utrustning som är eller har varit ansluten till nätet eller tjänst om det finns befogad anledning att anta att utrustningen orsakat störningar i nätet eller tjänst eller utrustningen anslutits i strid med avtalet.

6. Användning av tjänst

6.1 Du är skyldig att iaktta Mytels anvisningar och gällande lagar och regler vid användning av tjänsten.

6.2 SIM-kort får endast användas i för tjänsten avsedd terminaltyp.

6.3 Du ansvarar för din och annans användning av tjänsten. Du får inte använda tjänsten, och inte låta annan använda tjänsten, på annat än sedvanligt sätt eller på sätt som orsakar skada eller annan olägenhet för Mytel eller annan. Otillåten användning enligt denna punkt innefattar, men är inte begränsad till, följande:

(a) att använda tjänsten på sätt som överstiger begränsning i avtalet eller, om sådan begränsning inte anges, att använda tjänsten på sätt som mycket kraftigt avviker från samtliga Mytels användares genomsnittsanvändning av motsvarande tjänst;

(b) att söka obehörig åtkomst till anslutna nät eller datorresurser i nätet;

(c) att förstöra, förvanska eller obehörigen använda information i nätet;

(d) att använda tjänsten på sätt som måste anses som missbruk av tjänsten; eller

(e) att använda tjänsten för annat än personligt bruk (t.ex. genom att använda tjänsten i organisationer eller samfund, i näringsverksamhet eller för vidareförsäljning eller andra kommersiella syften).

Vid användning av tjänst i strid med denna punkt förbehåller sig Mytel rätten att vidta skäliga åtgärder mot dig som användare. Sådana åtgärder kan bestå i begränsningar av användning av berörd tjänst, såsom att Mytel helt eller delvis stänger av berörd tjänst.

Mytels rätt att vidta åtgärder enligt denna punkt ska inte inverka på Mytels rätt att även göra andra påföljder gällande med anledning av ditt avtalsbrott.

6.4 Om du får kännedom om att tjänst används i strid med punkterna 6.1–6.3 ska du omedelbart vidta rättelse samt informera Mytel om överträdelsen.

6.5 Din eventuella rätt enligt Avtal eller lagstiftning (t.ex. enligt EU-förordningen om internationell roaming) att använda Tjänsten i utländska operatörers mobilnät (roaming) utan att särskild taxa ska utgå (roaming-avgift), är begränsad till tillfälligt användande, med vilket typiskt sett ska förstås användande under en period understigande 30 dagar i följd. Om du använder Tjänsten på annat sätt än tillfälligt i utländsk operatörs mobilnät, har Mytel rätt att närmare undersöka din användning i syfte att utreda eventuellt missbruk. Om du har använt Tjänsten på annat sätt än tillfälligt, har Mytel rätt att spärra Tjänsten från vidare användning eller att debitera särskild taxa för användande i utländsk operatörs mobilnät (roamingavgift).

6.6 Med missbruk i samband med roaming inom EU/EES avses t ex att Tjänsten har använts till övervägande del utanför Sverige under en period överstigande fyra månader. Om Mytel misstänker sådant missbruk av Tjänsten, ska Mytel meddela dig om detta och ge dig möjlighet att inom en period om två veckor upphöra med missbruket. Om du anser att Mytel inte har fog för sitt påstående om missbruk, kan du ge Mytel underlag som visar att (i) Tjänsten till övervägande har använts i Sverige under den aktuella perioden, samt att (ii) du till övervägande del har befunnit dig i Sverige under den aktuella perioden.

6.7 Mytel har rätt enligt lag att begränsa tillgänglig datamängd vid roaming inom EU/EES, dock endast under vissa i sådan lagstiftning angivna förutsättningar. Villkor avseende sådan begräsning finns i vid var tid tillgänglig prislista.

6.8 Om det skulle uppstå en tvist mellan dig och Mytel angående eventuellt missbruk av Tjänsten i samband med roaming inom EU/EES, ska p 14 tillämpas för att lösa sådan tvist.

6.9 Såvida inte annat anges särskilt i avtalet, ska du ersätta Mytel för den skada som du, eller annan för vilken du ansvarar, uppsåtligen eller av vårdslöshet orsakar Mytel genom brott mot avtalet.

6.10 För att säkerställa en god användarupplevelse för alla användare kan Mytel tillämpa trafikhantering i nätet. Det innebär att styrning av trafik kan förekomma genom att kapaciteten i nätet fördelas mellan olika trafikslag och att viss trafik ges företräde. För dig innebär detta att hastigheten för vissa trafikslag kan sänkas vid hög belastning.

7. Tjänsternas kvalitet, service och underhåll

7.1 Information om lägsta kvalitet samt villkor för service och underhåll för tjänsterna anges i Beställningsvillkoren och/eller i de Särskilda villkoren för respektive tjänst.

7.2 Vid behov av service och underhåll för tjänsterna kan du, om inte annat avtalats, kontakta Mytel via Mytels hemsida.

8. Ersättning och betalning

8.1 Du ska till Mytel erlägga fasta och rörliga avgifter i enlighet med vad som anges i beställningsvillkoren och/eller Särskilda villkor för respektive tjänst samt vid var tid gällande prislista, såvida inte annat avtalats.

8.2 Fasta avgifter debiteras förskottsvis och rörliga avgifter debiteras i efterskott. Debitering för fasta avgifter påbörjas den första dagen i kalendermånaden efter placerad beställning, oavsett när i månaden beställning placerats. Samtliga priser, angivna i SEK, är inklusive moms om inget annat anges.

8.3 Samtliga transaktioner skickas av säkerhetsskäl via SSL (Secure Sockets Layer) och är krypterade. Mytel samarbetar endast med betaltjänstleverantörer som är certifierade enligt säkerhetskravet PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard). Du är ensam ansvarig för att de uppgifter som du lämnar är korrekta. Du åtar Dig att följa de instruktioner som Mytel eller Internetbanken vid var tid lämnar.

8.4 Betalning sker alltid första vardagen i varje kalendermånad. Vid faktura ska betalning vara Mytel tillhanda senast på fakturans förfallodag. Om betalning av fakturan trots påminnelser leder till ett inkassoärende spärras abonnemanget för utgående trafik till dess att betalning inkommit till Mytel. Om du köpt extratjänster såsom extra mobilsurf, utlandssamtal eller liknande debiteras dessa i efterskott. Kostnader för användning av tjänsten utomlands kan debiteras senare än din utlandsvistelse då det ibland finns fördröjningar för sådana transaktioner

8.5 Vid dröjsmål med betalning förfaller, om dröjsmålet är väsentligt, efter Mytels meddelande härom, upplupna avgifter och andra debiteringar för alla tjänster till betalning

8.6 Om du har invänt mot betalning inom skälig tid och anfört sakliga skäl för invändningen, ska Mytel på din begäran bevilja rimligt anstånd med betalning av det tvistiga beloppet till dess Mytels utredning avslutats eller tvisten slutligen avgjorts. Under anståndstiden och till dess betalning sker, har Mytel rätt till dröjsmålsränta enligt räntelagen på den del av det tvistiga beloppet som du slutligen blir skyldig att betala.

9. Fel eller avbrott i tjänst, ansvarsbegränsning m.m.

9.1 Om tjänsten drabbas av fel eller driftsavbrott som medför att du inte kan använda tjänsten, och felet/driftsavbrottet inte har orsakats av något förhållande på din sida, har du rätt till avdrag i förhållande till felets eller avbrottets varaktighet, räknat i hela dygn från den tidpunkt som felet eller avbrottet anmäldes till Mytel. Avdrag görs med det belopp som motsvarar den aktuella tjänstens fasta avgift under felets eller avbrottets varaktighet, om inte annat följer av Särskilda villkoren. Avdrag understigande 50 kr per betalningsperiod utbetalas inte.

9.2 Mytel ansvarar endast för direkt skada som Mytel, eller någon för vilken Mytel svarar för, åsamkat dig genom vårdslöshet. Mytel ansvarar inte för indirekt skada eller förlust, såsom t.ex. utebliven vinst eller andra följdskador. Mytel ansvarar inte heller för skada som uppkommer pga. innehåll i data eller annan information som förmedlas via användning av tjänst, för skada orsakad av datavirus eller motsvarande, för förlust, försening eller förvanskning av data eller information eller för din eventuella ersättningsskyldighet gentemot tredje man. Begränsningarna i denna punkt gäller inte i fall då Mytel agerat uppsåtligt eller grovt vårdslöst.

9.3 Mytel är befriat från ansvar för brott mot avtalet som orsakats av händelser utanför Mytels kontroll, vars följder Mytel rimligen inte kunnat råda över, t.ex. krig, krigshandling, explosion, hårt väder, allmän brist på energi, strömavbrott, myndighetsåtgärd eller myndighets underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden och därmed jämställda omständigheter.

9.4 Mytel har rätt att av tekniska och/eller driftsmässiga skäl vidta underhåll av tjänsterna vilka åtgärder så långt som möjligt ska förläggas till nattetid för att minska risken för eventuella störningar. Sådant planerat underhåll utgör inte grund för ersättning enligt denna punkt 9. Vid omfattande planerade underhållsarbeten ska du aviseras i förväg.

9.5 Din begäran om ersättning enligt avtalet ska för att kunna göras gällande framställas inom skälig tid från det att skadan upptäcktes eller borde ha upptäckts. Skälig tid ska i normalfallet anses vara tre (3) månader.

10. Avtalstid och uppsägning

10.1 Avtalet gäller tillsvidare och kan sägas upp med tre månaders uppsägningstid. Uppsägning görs genom att du kontaktar Mytel antingen via e-post eller via telefon. Avtalet upphör då att gälla vid nästa månadsskifte plus tre månader och Mytel kommer att debitera dig för alla fasta avgifter för de månader som är kvar enligt ditt avtal. Inga fler fastaavgifter kommer att debiteras dig för abonnemanget med undantaget för om du köpt extratjänster såsom extra mobilsurf, utlandssamtal eller liknande som inte redan betalats då dessa tjänster debiteras i efterhand. Vid uppsägning från Mytels sida kan du begära att det ska ske skriftligen.

10.2 Även om du säger upp avtalet innan Mytel debiterat första månadsavgiften är du alltid skyldig att erlägga betalning av nämnd avgift, förutsatt att du inte utnyttjar din ångerrätt.

10.3 Mytel har rätt att säga upp avtalet, eller spärra vissa tjänster eller del av eller viss funktion av tjänst, med omedelbar verkan och tillsvidare om:

(a) Du bryter mot avtalet eller använder tjänst i strid med vad som anges under punkten 6 eller skada uppkommer för Mytel eller annan eller i övrigt uppenbart missbrukar tjänsten;

(b) Du missköter dina betalningar, inleder ackordsförhandlingar, träder i likvidation, vid kontroll enligt punkt 3 (som Mytel har rätt att företa löpande under avtalstiden), inte ställer av Mytel (med hänsyn till din användning av tjänsten) vid var tid begärd säkerhet för fullgörandet av sina förpliktelser enligt avtalet, eller

(c) det finns starka skäl att anta att du inte kommer att uppfylla dina förpliktelser enligt avtalet.

10.4 För att Mytel ska få spärra tjänsten pga. faktiskt eller befarat brott mot Avtalet måste du först uppmanas att upphöra med avtalsbrottet inom skälig tid och underrättas om att tjänsten annars kan komma att spärras. Detta gäller emellertid inte om du vid upprepade tillfällen har erlagt betalning för sent, i vilket fall Mytel har rätt att spärra tjänsten utan att lämna sådan underrättelse. I den mån spärrning av tjänst sker under gällande avtalstid är du inte befriad från betalningsskyldighet under spärrningsperioden.

10.5 Vid uppsägning från din sida har du endast rätt till nedsättning eller återbetalning av fast avgift som betalats i förskott om du sagt upp avtalet pga. att Mytel ändrat avtalsvillkor på sätt som du inte godtar. Nedsättnings- eller återbetalningsrätten gäller inte förskottsbetald avgift som du har betalt in efter du meddelats om villkorsändringen. Om Mytel däremot säger upp avtalet har du rätt att återfå förskottsbetalda avgifter. Mytel återbetalar inte oanvända samtals- meddelande eller datapotter.

10.6 Uppsägning av avtal avseende en tjänst ska inte innebära att dessa allmänna villkor sägs upp avseende andra tjänster som du ingått avtal om.

11. Överlåtelse av Avtalet

11.1 Mytel har rätt att utan ditt samtycke helt eller delvis överlåta eller upplåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt avtalet till annat bolag inom samma koncern eller till tredje part som, självt eller genom underleverantör, rimligen kan förväntas fullgöra sina skyldigheter enligt avtalet på ett tillfredsställande sätt.

12. Ändring av villkoren

Mytel har rätt att göra ändringar i avtalet. Ändringar som inte är till uppenbar fördel för dig informerar vi om per SMS och/eller e-mail minst en månad innan ändringen träder ikraft. Du har i sådant fall rätt att säga upp avtalet. Om du fortsätter använda tjänsterna efter ändringens ikraftträdande tolkar Mytel det som att du accepterar förändringen.

13. Trafikhantering

13.1 Mytel vidtar trafikhanteringsåtgärder i form av filtrering, blockering och strypning i syfte att vidmakthålla de begränsningar i Tjänsten som avtalats avseende överföringshastighet, datamängd, dataförbrukning och tjänster med särskild taxa. Sådan hantering förekommer även för att skydda mot spam, virus och attacker mot IT-system samt för skydd mot bedrägerier och intrång riktade mot kunden eller Mytel.

13.2 Inom ramen för ett samarbete med Polismyndigheten tillämpar Mytel s.k. DNS-blockering av vissa webbadresser i syfte att hindra tillgång till, och spridning av, material på internet som skildrar sexuella övergrepp mot barn. Sådan DNS-blockering innebär att webbadresser som identifierats av Polismyndigheten inte går att nå och att Kunden istället dirigeras till en informationssida, Motsvarande blockering kan efter särskilt beslut av myndighet eller domstol gälla även andra olagliga tjänster på internet.

14. Meddelanden

14.1 Meddelanden med anledning av avtalet ska ske genom e-post eller via Mytels hemsida.

14.2 E-postmeddelande till din angivna e-postadress, ska anses ha nått dig samma dag som det avsändes.

14.3 Brev som avsänts till den av den andra parten senast uppgivna adressen ska anses ha nått den mottagande parten på sjunde dagen efter avsändandet.

15. Tvist

15.1 Tvist rörande tillämpningen eller tolkningen av avtalet eller därmed sammanhängande frågor ska i första hand lösas genom förhandling och överenskommelse mellan parterna.

15.2 Vid eventuell tvist ges oberoende och branschkunnig rådgivning av Telekområdgivarna (www.telekomradgivarna.se) Eventuell tvist kan prövas av Allmänna reklamationsnämnden (www.arn.se Kungsholmstorg 5, 101 23 Stockholm). Mytel följer alltid Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer.

Tidigare villkor

Det finns inga tidigare villkor.

Hem

Ställ en fråga till oss

Skicka fråga

Obligatoriskt
För att ångra ditt köp fyll i formuläret nedan: