Integritetespolicy

 

Information om personuppgiftsbehandling

Inom mytel behandlar vi uppgifter om dig och hur du använder våra tjänster. Biztelco Sverige AB är personuppgiftsansvarig för den data som behandlas under varumärkena Biztel, mytel. Som personuppgiftsansvarig ansvarar vi för behandlingen av dina uppgifter, hur och för vilka ändamål behandlingen görs.

Vilken typ av data vi behandlar

Vi samlar in och behandlar två typer av data om dig:

Kunduppgifter är uppgifter som är relaterade till din tjänst, såsom namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, uppgifter om vilka avtal och tjänster du har med oss samt hur du använder våra tjänster, inloggningsuppgifter, information om din ekonomiska status som vi kan få inom ramen för kreditupplysningar.

Trafikuppgifter är uppgifter som är relaterade till vad som händer när du använder någon av våra elektroniska kommunikationstjänster. Trafikuppgifter behandlas för att överföra ett elektroniskt meddelande över ett elektroniskt kommunikationsnät när du använder våra tjänster. Det kan t ex vara när du ringer ett samtal eller skickar ett sms. Trafikuppgifter inkluderar även information som vi behandlar för att fakturera för våra tjänster, och för samtrafik. Exempel på trafikuppgifter är information om vem som har kommunicerat med vem, vid vilken tidpunkt och hur länge kommunikationen har pågått och vilka nät som har använts för sådan kommunikation.

Hur vi samlar in data

Vi samlar in och behandlar uppgifter

– Som du har lämnat själv i samband med att du blev kund hos oss och när du kommunicerar med oss, t ex när du tecknar abonnemang, kontaktar kundservice.

– Som skapas när du använder någon av våra tjänster, t ex när du surfar på mytel.se, ringer eller skickar sms,

– Som vi hämtar från andra källor, t ex UC-registret, register som används för kreditbedömningar, från andra operatörer och från samarbetspartners.

– Som samlas in genom att våra webbsidor placerar cookies som samlar information från din webbläsare.

Vilken typ av uppgifter vi behandlar om dig beror på vilken/vilka tjänster du använder.

Så här använder vi data

För att vi ska få behandla kund- och trafikuppgifter måste behandlingen enligt gällande integritetslagstiftning baseras på en legal grund. Det betyder att behandlingen måste göras baserat på någon av följande anledningar: behandlingen är nödvändig (i) för att vi ska kunna uppfylla ett avtal med dig eller (ii) för att mytel ska uppfylla en rättslig skyldighet, (iii) du har samtyckt till behandlingen, eller (iv) efter en intresseavvägning.

Nedan hittar du exempel på ändamål för vilka vi behandlar dina kund- och trafikuppgifter och vilken den rättsliga grunden är vid sådan behandling.

För att efterleva lagar

Vi behandlar data för att fullgöra våra lagliga skyldigheter. Det kan vara för det fall då vi enligt Svensk lagstiftning eller enligt PTS måste behandla data om dig.

För att leverera tjänster

Vi behandlar data för att kunna leverera de tjänster som du har beställt av oss i enlighet med de villkor som framgår av avtalet mellan oss. Sådan behandling omfattar t ex trafikhanteringsåtgärder strypning för att kunna upprätthålla de begränsningar i den tjänst vi har avtalat om avseende överföringshastighet, datamängd, dataförbrukning och tjänster med särskild taxa. Vi behandlar också data för att kunna ta betalt för de tjänster vi har avtalat om, för att hantera fakturor och betalningar, felavhjälpning mm. Vi kommer även att behandla data för att kunna säkerställa driften av tjänsten. Den rättsliga grunden för behandlingen av data enligt denna punkt är fullgörande av avtal.

För att kommunicera med dig om tjänsterna

Vi behandlar data för att kommunicera med dig om de tjänster som vi levererar, t ex när du kontaktar oss för att få information, gör förfrågningar, använder tjänsterna eller lämnar feedback om våra tjänster och produkter. Baserat på ditt användande av en tjänst, kan vi komma att ge dig rekommendationer om hur du kan använda sådan tjänst, t ex för att få en bättre kundupplevelse eller lära dig om nya funktioner. Vi kan också komma att analysera innehåll i chattloggar. Detta gör vi i syfte att utbilda vår personal. Vi behandlar också data för att kunna ge dig en bättre kundupplevelse när du kontaktar oss. Den rättsliga grunden för behandling av kunduppgifter för detta ändamål är berättigat intresse. Behandling av trafikuppgifter för detta ändamål görs endast efter att du har samtyckt till sådan behandling.

För att utveckla nya tjänster

Vi analyserar både kunduppgifter och trafikuppgifter i syfte att förbättra vår verksamhet, våra befintliga tjänster för att utveckla nya tjänster, produktportföljer och vårt arbetssätt. Sådan behandling gör vi genom att sammanställa statistik över användandet av såväl tjänster som nät. Vi kommer även att anonymisera kund- och trafikuppgifter för ovanstående ändamål. Den rättsliga grunden för behandlingen av kunduppgifter är då ett berättigat intresse, och behandling av trafikuppgifter görs baserat på ditt samtycke.

För att förhindra missbruk av tjänster och för att skydda dig mot obehörigt användande

Vi behandlar data för att upprätthålla säkerheten i våra elektroniska tjänster, för att avslöja eller förhindra olaglig användning av tjänsterna eller användning som strider mot våra villkor för tjänsten. Vi behandlar också data för att skydda dig mot obehörigt intrång, för att förhindra missbruk av tjänster och för att förhindra bedrägerier. Vår behandling av kunduppgifter under denna punkt grundar vi på fullgörande av avtal. Behandlingen av trafikuppgifter under denna punkt grundar vi på uppfyllande av en rättslig skyldighet.

Behandling för marknadsföringsändamål

Vi behandlar data för att kunna marknadsföra våra produkter och tjänster till dig. Sådan marknadsföring kan vi komma att skicka till dig via e-post, sms, brev och telefon. Vi behandlar data för att skapa oss en bild av hur vi tror att du skulle agera i olika situationer och vilka abonnemang eller erbjudanden vi tror skulle passa för dig. Vi gör denna typ av behandling av kunduppgifter baserat på en intresseavvägning. Trafikuppgifter behandlar vi för detta ändamål bara efter att du har samtyckt till det.

Vi kan även komma att efter särskilt samtycke från dig behandla uppgifter som är baserade på din geografiska position som inte utgör trafikuppgifter.

I de fall personuppgiftsbehandlingen är baserad på ett samtycke från dig, så har du rätt att när som helst återkalla samtycket. Återkallelse av ditt samtycke för utlämnande av redan accepterad information kan du göra genom att sända ett e-post meddelande till oss på [email protected]

Vem vi delar med oss av data till

Vi kommer inte utan din vetskap dela med oss av någon information till annat bolag än vad som är krav för att mytel ska kunna fullfölja sina åtaganden mot er som kund.

Myndigheter

Vi är ibland, baserat på lag eller myndighetsbeslut, skyldiga att lämna ut sådana uppgifter som följer av beslutet till myndigheter, t ex till polisen. Den rättsliga grunden för denna behandling är uppfyllande av en rättslig skyldighet.

Rättighetshavare enligt IPRED-lagstiftningen

Rättighetshavare som misstänker olovlig fildelning av sitt upphovsrättsskyddade material (t ex filmer) kan ansöka hos domstol om ett sk informationsföreläggande. Efter beslut av domstolen kan vi bli skyldiga att lämna ut uppgifter om vilken kund som har använt en viss IP-adress vid ett visst givet tillfälle. Den rättsliga grunden för denna behandling är uppfyllande av en rättslig skyldighet.

SOS Alarm

Vi kan komma att lämna ut data, vilket även kan omfatta uppgift om din geografiska position till SOS Alarm både för att räddningstjänsten ska kunna utföra sina uppdrag men även för befordran av viktigt meddelande till allmänheten. Den rättsliga grunden för denna behandling är uppfyllande av en rättslig skyldighet.

Övriga

Vi kan också efter att du har lämnat ditt samtycke, lämna ut dina kunduppgifter till andra aktörer, t ex nummerupplysningsföretag eller leverantörer av tredjepartstjänster som du har begärt att vi ska dela dina uppgifter med.

Hur länge vi sparar data

Vi kommer att behandla dina personuppgifter under så lång tid som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Vissa uppgifter måste vi spara under viss tid för att uppfylla tillämplig lagstiftning.

Så länge du är kund hos oss, och under ett år därefter sparar vi dina kunduppgifter. I de fall det finns lagkrav på att spara uppgifter under längre tid, så följer vi sådana lagar. Bokföringslagen är ett exempel på lagstiftning som säger att underlag måste sparas i viss längre tid.

Vi sparar trafikuppgifter för faktureringsändamål. Vi sparar uppgifterna tills fakturan är betald, och samtliga rättsliga förhållanden som trafikuppgiften relaterar till är reglerade, och maximalt under ett år därefter med undantag för uppgifter som vi måste spara enligt bokföringslagen.

För att vi ska kunna förhindra missbruk och kontrollera behörig användning av tjänsterna, t ex avslöja eller förhindra internetbedrägerier, olaglig användning av tjänsterna sparar vi IP-adresser. Vi sparar IP-adresser för detta syfte i 21 dagar.

Eftersom vi vill kunna hjälpa dig om det skulle uppstå ett fel i de tjänster levererar till dig, kommer vi att spara trafikdata i 21 dagar. Du har också möjlighet att samtycka till att vi får behandla trafikuppgifter för att kunna förbättra och utveckla nya och befintliga tjänster. För sådana ändamål sparar vi trafikdata i 21 dagar.

När du är i kontakt med vår support kan vi komma att spara chatt- och mailloggar i utbildnings- och undervisningssyfte. Om du chattar eller mailar med vår kundservice sparas loggarna i ett år.

Dina rättigheter

Den nya dataskyddslagstiftningen som trädde i kraft den 25 maj 2018  syftar bland annat till att stärka individens rätt till sin data. Därför har du rätt att veta vad vi gör med dina uppgifter, för vilka ändamål vi behandlar dina uppgifter, hur länge vi sparar dem och vilka som tar del av uppgifterna. Nedan hittar du en genomgång av vilka rättigheter du har när det gäller vår behandling av dina personuppgifter.

Rätt till registerutdrag

Du ska kunna veta vilka av dina personuppgifter vi behandlar. Därför har du  rätt att kostnadsfritt en gång om året få ett registerutdrag från oss. För att få del av ett registerutdrag måste du tydligt ange vilken information du vill ta del av. Vi måste besvara din förfrågan utan onödigt dröjsmål, och senast inom en månad. Om vi av någon anledning inte fullt ut kan besvara din förfrågan, kommer vi motivera varför och vi kommer också att informera dig om hur lång tid vi behöver för att besvara din begäran. Vid en begäran om registerutdrag kommer vi att begära att du identifierar dig på ett säkert sätt, och vi kommer att skicka ditt registerutdrag till din folkbokföringsadress eller till Kivra om du har tillgång till en elektronisk brevlåda.

Rätt till rättelse

Om några av de uppgifter vi behandlar är felaktiga eller om fler uppgifter behöver behandlas med hänsyn till det ändamål för vilket vi behandlar uppgifter, har du rätt att få sådana felaktiga uppgifter rättade eller att komplettera med sådana ytterligare uppgifter som kan behövas för behandlingen. När vi har rättat din data kommer vi att kontakta sådana parter som vi har lämnat ut din data till och informera dem om vilka rättelser som har gjorts, under förutsättning att det inte innebär en allt för betungande insats för oss eller om det av någon anledning skulle vara omöjligt. Vi kommer också, om du begär det, kontakta dig och berätta för dig till vem rättelsen har lämnats ut.

Rätt till radering

Du har även rätt att i vissa fall få din data som vi behandlar raderad.

Rätt till begränsning

Du har även rätt att i vissa fall få behandlingen vi gör begränsad. Med begränsning menas att datan markeras så att den i framtiden bara får behandlas för vissa avgränsade syften. Rätten till begränsning gäller bland annat när du anser att datan är felaktig och du har begärt rättelse. I sådana fall kan du även begära att behandlingen av uppgifterna begränsas under tiden vi utreder om datan är rätt eller inte. När begränsningen upphör kommer vi att informera dig om detta.

Rätt till dataportabilitet

Du har också rätt till så kallad dataportabilitet för den data du har givit oss i de fall vi gör behandlingen baserat på ditt samtycke eller när vi behandlar uppgifter för att fullgöra ett avtal med dig. Det innebär att du har rätt att få ut den data som du har givit oss och som vi behandlar om dig i ett visst format och att du har rätt att överföra denna till en annan personuppgiftsansvarig. Rätten till portabilitet gäller bara de uppgifter vi behandlat automatiserat. Det betyder att uppgifter som endast behandlas i pappersakter därför inte omfattas av rätten till dataportabilitet.

Om du vill utöva några av dina rättigheter enligt ovan, ber vi dig kontakta mytel på [email protected]

Återkalla samtycke

En del av den behandling vi gör av dina kund- och trafikuppgifter baserar vi på att du har godkänt den behandlingen, ett s.k. samtycke. Du lämnar vanligtvis ditt samtycke i inloggat läge på din kundprofil eller inom ramen för den tjänst du köper av oss. Du hittar mer information om samtycket i anknytning till att vi ber om ditt specifika samtycke för en viss behandling.

Du har rätt att när som helst återkalla ett samtycke som du har givit oss för en viss behandling av dina kund- eller trafikuppgifter. För att återkalla ditt redan givna samtycke kan du logga in på din kundprofil eller på din tjänst och ta tillbaka samtycke på samma sätt och samma ställe där du tidigare har givit oss samtycket. Här ovan hittar du mer information om när vi behandlar kund- eller trafikuppgifter baserat på ett samtycke. Du bör notera att vi även utför behandling på annan juridisk grund än samtycke. Vi kommer därför att fortsatt utföra viss behandling av dina kund- och trafikuppgifter även om du tar tillbaka ett samtycke.

Om du är under 18 år så måste din vårdnadshavare lämna och/eller ta tillbaka samtycken.

Kontaktuppgifter

Personuppgiftsansvarig
Telnect AB (Orgnummer 559081-5253)
Dottninggatan 18B
702 10 Örebro

Begäran om registerutdrag görs på mytel.se/registerutdrag eller genom att maila till [email protected].

Övrigt

Om vi gör ändringar i den här integritetspolicy så kommer vi att publicera en uppdaterad version på mytel.se/intigritet där du även kommer att ha tillgång till äldre versioner av policyn.

Tidigare versioner av Mytels integritetspolicy

Finns inga.

Hem

Ställ en fråga till oss

Skicka fråga

Obligatoriskt
För att ångra ditt köp fyll i formuläret nedan: